DigitalFuel

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van DigitalFuel, een merknaam van The Empire, met maatschappelijke zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat 11 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE0793.394.078 (hierna: “DigitalFuel”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door DigitalFuel en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2 – Offertes

De opdrachtgever heeft steeds gedurende 15 dagen de mogelijkheid om het DigitalFuel platform uit te testen (zowel de beheermodule als de website) via een specifiek voor de opdrachtgever voorziene URL met wachtwoord voor de beheermodule. De overeenkomst tussen DigitalFuel en de opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de opdrachtgever aan DigitalFuel bevestigt dat hij verder gebruik wenst te maken van het platform of andere diensten van DigitalFuel.

Artikel 3 – Prijs en betaling

De prijs voor een website omvat steeds: een onderhoud met de opdrachtgever om de werking van DigitalFuel toe te lichten en het project op te starten, het ontwerpen en programmeren van de website op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en een domeinnaam die één jaar geldig is.  Hiervoor zal DigitalFuel een factuur sturen ter waarde van 50% van het offertebedrag. Na betaling van deze factuur door de opdrachtgever, kan gestart worden met het bouwen van de website. Na de oplevering van de website, zal DigitalFuel de saldofactuur bezorgen aan de opdrachtgever.

De hosting van de website, de jaarlijkse verlenging van de domeinnaam en de regelmatige veiligheids- en onderhoud updates worden apart aangerekend. Hiervoor wordt elk jaar door DigitalFuel een factuur met het jaarbedrag verzonden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

Indien de opdrachtgever de jaarlijkse betaling weigert doet hij afstand van zijn website en zal deze onmiddellijk afgesloten worden. Indien de opdrachtgever toch zijn website wenst te behouden zal er een nieuwe licentie aan de actuele prijs opgestart worden en een éénmalige administratieve kost van € 50 aangerekend worden.

Voor iedere vertraging is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is DigitalFuel steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Door de diensten te bestellen, stemt de opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door DigitalFuel, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. 

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan DigitalFuel kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 – Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de opdrachtgever. Indien DigitalFuel dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van DigitalFuel tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan DigitalFuel worden ten laste gelegd. In dit geval kan DigitalFuel ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

Artikel 5 – Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever en DigitalFuel en na aanlevering van het vereiste materiaal door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten worden door DigitalFuel op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden, aanpasbaar aan de hand van een wachtwoord.

De door DigitalFuel aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt DigitalFuel geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt DigitalFuel geenszins verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt aan DigitalFuel de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt DigitalFuel zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Artikel 6 – Gebruiksvoorwaarden platform

Door het aanvragen van een een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met DigitalFuel aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een website via het platform van DigitalFuel (hierna: de Website) gaat de opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de Website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door DigitalFuel gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de Website, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt DigitalFuel zich het recht voor om de Website van de opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is DigitalFuel gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten van DigitalFuel kunnen jaarlijks worden aangegaan. De opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door de opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 1 maand voor de afloop ervan, wat DigitalFuel het recht zal geven om de opdrachtgever voor de verlengde duur de factureren.

De overeenkomst kan te allen tijde door DigitalFuel eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van DigitalFuel te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van DigitalFuel; de opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van DigitalFuel dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door DigitalFuel gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. DigitalFuel is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de opdrachtgever en de opdrachtgever erkent en aanvaardt DigitalFuel te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

DigitalFuel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en Privacy

DigitalFuel verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

DigitalFuel verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient DigitalFuel beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. De persoonsgegevens van de opdrachtgever waartoe DigitalFuel toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de beheermodule van de website van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door DigitalFuel ten aanzien van haar opdrachtgevers.

DigitalFuel verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval DigitalFuel vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van DigitalFuel en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door DigitalFuel behalve deze persoonsgegevens die DigitalFuel dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DigitalFuel servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de opdrachtgever en de opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. DigitalFuel verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

DigitalFuel is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: https://www.digitalfuel.be/privacy.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De door DigitalFuel verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

DigitalFuel is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van DigitalFuel zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

DigitalFuel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;…

DigitalFuel stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan DigitalFuel echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt DigitalFuel alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van DigitalFuel.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat DigitalFuel geregeld software updates kan doen met als doel het platform naar eigen inzicht beter, performanter of veiliger te maken voor de grote meerderheid van de klanten. Deze updates kunnen bestaan uit nieuwe features of verbeteringen, uitbreidingen, beperkingen of schrappingen van bestaande features.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe DigitalFuel te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van DigitalFuel door de opdrachtgever,…

Artikel 11 – Overmacht

In geval van overmacht is DigitalFuel niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van DigitalFuel die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12 – Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 13 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van DigitalFuel of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.